Zapytanie ofertowe

Radom, dn. 01.06.2018 r.

Informujemy o rozpoczęciu konkursu ofert
na dostawę materiałów, aparatury i usług niezbędnych do budowy i badań prototypowych chillera do Projektu nr RPMA.01.02.00-14-5805/16
Opracowanie i wdrożenie przedprodukcyjne chillera o wysokiej sprawności energetycznej B300/B/14-45/MOD”.

 Szczegóły zapytania:

2.1.I – „Instalacje elektryczne”

2.1. II – „Sprzęt pomiarowy”

2.1.III – „Instalacje technicze”

2.1.IV – „Konstrukcje nośne i oblachowanie”

2.1.V – „Pompy, zbiorniki, rury”

2.1.VI – „Materiały i osprzęt chłodniczy”

2.1.VII – „Osprzęt elektryczny”

2.1.VIII – „Materiały do budowy bloków innowacyjnych (i)”

2.1.IX – „Materiały pomocnicze”

Termin składania ofert: do dnia 16.06.2018 r.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 31.08.2018 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wskazanego powyżej w przypadku zmiany terminu realizacji Projektu.

Czas realizacji Zamówienia nie może przekroczyć 3 tygodni od dnia złożenia zamówienia.
Dokładny termin realizacji będzie ustalony w porozumieniu z wybranym Dostawcą.

*****************************************************************************************************************************

Radom, dn. 16.06.2018 r.

Niniejszym informujemy, że na ogłoszone postępowanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta.

*****************************************************************************************************************************

Radom, dn. 26.09.2017 r.

Informujemy o rozpoczęciu konkursu ofert
na zakup usługi B+R w ramach projektu pn.
„Opracowanie i wykonanie nowego przenośnego schładzacza do napojów owocowych i napojów jabłkowych typu CYDR z beczek KEG i jednorazowych pojemników PETAINER lub TETRA-PACK 10 l.” nr RPMA.01.02.00-14-8002/17 Projektu.

pdf

Szczegóły zapytania

*****************************************************************************************************************************

Radom, dn. 09.10.2017 r.

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego najwyższą ilość punktów – 100 uzyskała oferta Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku (WSFiZ), ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok.
WSFiZ została wybrana na wykonawcę usługi.

pdf 

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty

Radom, dn. 07.08.2017 r.

Informujemy o rozpoczęciu konkursu ofert
na zakup usługi B+R w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Bolid poprzez aktywność B+R – opracowanie nowej generacji osuszacza przemysłowego” nr RPMA.01.02.00-14-7636/17 Projektu.

 

Termin składania ofert został wydłużony do dn. 22 września 2017 r. do godz. 15:00.

pdf

Szczegóły zapytania

*****************************************************************************************************************************

Radom, dn. 27.09.2017 r.

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego najwyższą ilość punktów – 100 uzyskała oferta Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku (WSFiZ), ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok.
WSFiZ została wybrana na wykonawcę usługi.

 

Radom, dn. 29.06.2017 r.

Informujemy o rozpoczęciu konkursu ofert
na przeprowadzenie prac B+R
do Projektu nr RPMA.01.02.00-14-6137/16
„Opracowanie nowej technologii wytwarzania Olkitu budowlanego”.

pdf

Szczegóły zapytania

*****************************************************************************************************************************

Na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta.

*****************************************************************************************************************************
W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego najwyższą ilość punktów – 100 uzyskała oferta Collegium MAZOVIA Innowacyjna Szkoła Wyższa, ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce.
Collegium MAZOVIA została wybrana na wykonawcę usługi.

Radom, dn. 26.07.2017 r.

pdf 

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty

*****************************************************************************************************************************

Radom, dn. 23.05.2017 r.

Informujemy o rozpoczęciu konkursu ofert
na dostawę materiałów, aparatury i usług niezbędnych do budowy i badań prototypowych chillera do Projektu nr RPMA.01.02.00-14-5805/16
Opracowanie i wdrożenie przedprodukcyjne chillera o wysokiej sprawności energetycznej B300/B/14-45/MOD”.

pdf

Szczegóły zapytania

 

2.1.I – „Instalacje elektryczne”

2.1. II – „Sprzęt pomiarowy”

2.1.III – „Instalacje technicze”

2.1.IV – „Konstrukcje nośne i oblachowanie”

2.1.V – „Pompy, zbiorniki, rury”

2.1.VI – „Materiały i osprzęt chłodniczy”

2.1.VII – „Osprzęt elektryczny”

2.1.VIII – „Materiały do budowy bloków innowacyjnych (i)”

2.1.IX – „Materiały pomocnicze”

pdf

Wzór formularza ofertowego dla zakupu usług

pdf

Wzór formularza ofertowego dla zakupów materialnych

*****************************************************************************************************************************

Radom, dn. 05.06.2017 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego – najwyższą ilość punktów – 100 uzyskała oferta Termi Die Wand Paweł Pytka, Nowy Kiełbów 131, 26-806 Stara Błotnica.

Termi Die Wand zostaje wybrane na Wykonawcę usługi, będącej przedmiotem I pkt. Zapytania ofertowego, tj. „Wykonanie i wymiana kablowych instalacji elektrycznych, laboratoryjnych wraz z aparaturą wg projektu IELAB/16 (CPV 44500000-5)”.

pdf

Protokół wyboru oferty

*****************************************************************************************************************************

Radom, dn. 28.04.2017 r.

Informujemy o rozpoczęciu konkursu ofert
na pro-rozwojową usługę doradczą do Projektu nr RPMA.03.01.02-14-7087/16
„Opracowanie strategii rozwoju w firmie Bolid Sp. z o.o.”.

pdf

Szczegóły zapytania

*****************************************************************************************************************************

Niniejszym informujemy o zakończeniu procedury wyboru Wykonawcy.
W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego najwyższą ilość punktów – 100 uzyskała oferta „Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw”, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa.
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została wybrana na wykonawcę usługi.

pdf 

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty
**********************************************************************************************************************

Radom, dn. 02.02.2017 r.

Informujemy o rozpoczęciu konkursu ofert
na przeprowadzenie prac B+R
do Projektu nr RPMA.01.02.00-14-6137/16
„Opracowanie nowej technologii wytwarzania Olkitu budowlanego”.

pdf

Szczegóły zapytania

*****************************************************************************************************************************
Na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta – anulowano.

 

*****************************************************************************************************************************

 

ue2

 

Wykonanie: GrafMEDIA